Trang chủ Văn bản Quy chế - Quy định

Quy chế - Quy định

Đảng uỷ, Đảng bộ cấp trên

Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng

0
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 29-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016   QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn...