CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Đơn vị Nhiệm vụ trong Ban
I. ỦY BAN KIỂM TRA
1. Dương Văn Thành UV BTV Đảng ủy P. TC,HC&CSVC  Chủ nhiệm
2. Nguyễn Hữu Ngữ Đảng ủy viên Khoa TNĐ và MTNN Phó Chủ nhiệm
3. Nguyễn Trọng Dũng Trưởng ban Thanh tra nhân dân Khoa Phát triển nông thôn Ủy viên
4. Hoàng Thị Thái Hòa Chi ủy viên Khoa Nông học Ủy viên
5. Đinh Văn Dũng Chi ủy viên Khoa Chăn nuôi Thú y Ủy viên
II. BAN TUYÊN GIÁO
     1. Trần Thanh Đức Bí thư Đảng ủy P. Kế hoạch Tài chính Trưởng ban
     2. Trần Đăng Hòa Phó Bí thư Đảng ủy P. Đào tạo và CTSV Phó Trưởng ban
     3. Dương Văn Thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy P. TC,HC và CSVC Ủy viên
     4. Lê Đình Phùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy P.KH,HTQT và TTTV Ủy viên
     5. Lê Chí Hùng Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Phát triển nông thôn Ủy viên
III. BAN TỔ CHỨC
     1. Trần Đăng Hòa Phó Bí thư Đảng ủy P. Đào tạo và CTSV Trưởng ban
     2. Dương Văn Thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy P. TC,HC và CSVC Phó Trưởng ban
     3. Lê Đình Phùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy P.KH,HTQT và TTTV Ủy viên
     4. Lê Chí Hùng Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Phát triển nông thôn Ủy viên
     5. Thái Doãn Hùng Phó Bí thư chi bộ phòng ĐT và CTSV P. Đào tạo và CTSV Ủy viên
IV. BAN CHUYÊN MÔN
         1. Trần Thanh Đức Bí thư Đảng ủy P. Kế hoạch Tài chính Trưởng ban
         2. Trần Đăng Hòa Phó Bí thư Đảng ủy P. Đào tạo và CTSV Phó Trưởng ban
         3. Dương Văn Thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy P. TC,HC và CSVC Ủy viên
         4. Lê Đình Phùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy P.KH,HTQT và TTTV Ủy viên
         5. Nguyễn Văn Toản Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy K. Cơ khí và Công nghệ Ủy viên
         6. Nguyễn Hữu Ngữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. TNĐ và MTNN Ủy viên
         7. Lê Chí Hùng Cường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Phát triển nông thôn Ủy viên
      8. Nguyễn Văn Đức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy P. Đào tạo và CTSV Ủy viên
         9. Lê Thị  Hoa Sen Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Phát triển nông thôn Ủy viên
      10. Hoàng Huy Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Lâm nghiệp Ủy viên
      11. Phạm Hữu Tỵ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy P. KH,HTQT và TTTV Ủy viên
      12. Nguyễn Hữu Văn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Chăn nuôi Thú y Ủy viên
      13. Hoàng Thị Ngọc Vân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy P. Kế hoạch Tài chính Ủy viên
      14. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy K. Thủy sản Ủy viên
       15. Nguyễn Tiến Long Đảng viên phòng ĐT và CTSV P. Đào tạo và CTSV Ủy viên