Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí:

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 :

1. Đ/c Lê Như Cương
2. Đ/c Lê Chí Hùng Cường
3. Đ/c Nguyễn Văn Đức
4. Đ/c Trần Thanh Đức
5. Đ/c Trần Đăng Hòa
6. Đ/c Nguyễn Hữu Ngữ
7. Đ/c Lê Đình Phùng
8. Đ/c Lê Thị Hoa Sen
9. Đ/c Dương Văn Thành
10. Đ/c Nguyễn Văn Toản
11. Đ/c Hoàng Huy Tuấn
12. Đ/c Phạm Hữu Tỵ
13. Đ/c Nguyễn Hữu Văn
14. Đ/c Hoàng Thị Ngọc Vân