Quy định 30 của Đảng ủy Đại học Huế về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

View Fullscreen